Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
tio361 Vi phạm quy định của diễn đàn nói tục chửi bậy cãi lộn 30/07/2019 31/10/2019
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần