dhtvinh's Recent Activity

  1. dhtvinh đã loan bài viết của Fanliver trong chủ đề Banks dẫn dắt - VNI mở mua chart tháng cho Uptrend 4 năm 1 lần - Hai lần gần nhất là 2016 & 2020

    TPB ủn bay cục 19.5 đi cái nhỉ?

    21/02/2024 lúc 16:52