ngbuithien's Recent Activity

  1. ngbuithien đã loan bài viết của VGSPVXHLA trong chủ đề BCG target 25, uptrend dài hạn tính bằng năm

    Cứ hold thôi ae, còn nhiều thông Tin hỗ trợ

    25/05/2023 lúc 12:30